Специјалистичко образовање

Образовни профил: Конобар специјалиста

Редни број Наставни предмет Број часова
Недељно Број недеља Годишње
Т В Т В
А Заједнички предмети за подручје рада
1. Рачуноводствено пословање 2 30 60
2. Маркетинг у туристичком пословању 2 30 60
3. Пословна психологија 2 30 60
Укупно А 6 180
Б Стручни предмети
1. Страни језик I 4 30 120
2. Страни језик II 4 30 120
3. Познавање пића и намирница 2 30 60
4. Основи куварства 2 30 60
5. Пословна информатика 2 2 30 60 60
6. Услуживање 2 8 30 60 240
Укупно 32 960

 

 

Образовни профил: Кувар специјалиста

Редни број Наставни предмет Број часова
Недељно Број недеља Годишње
Т В Т В
А Заједнички предмети за подручје рада
1. Рачуноводствено пословање 2 30 60
2. Маркетинг у туристичком пословању 2 30 60
3. Пословна психологија 2 30 60
Укупно А 6 180
Б Стручни предмети
1. Страни језик I 3 30 90
2. Наука о исхрани 2 30 60
3. Познавање животних намирница 2 30 60
4. Основи услуживања 2 30 60
5. Пословна информатика 2 2 30 60 60
6. Куварство 2 8 30 60 240
Укупно 32 960

 

 

Образовни профил: Посластичар специјалиста

Редни број Наставни предмет Број часова
Недељно Број недеља Годишње
Т В Т В
А Заједнички предмети за подручје рада
1. Рачуноводствено пословање 2 30 60
2. Маркетинг у туристичком пословању 2 30 60
3. Пословна психологија 2 30 60
Укупно А 6 180
Б Стручни предмети
1. Страни језик I 3 30 90
2. Наука о исхрани 2 30 60
3. Познавање животних намирница 2 30 60
4. Пословна информатика 2 2 30 60 60
5. Посластичарство 2 8 30 60 240
Укупно 32 960

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

Конобар специјалиста

Специјалистичким испитом  проверава  се професионална оспособљеност Конобара специјалисте за обављање послова и задатака, односно занимања обухваћених образовним профилом.

Специјалистички испит чини:

1.Практичан рад (израда практичног задатка)

2. Усмена провера знања

Задаци за практичан рад изводе се из програма Услуживања.

Радне задатке утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног већа, односно одговарајућег наставника. Број радних задатака зависи од броја кандидата који у одређеном року полажу специјалистички испит. По правилу, број задатака треба да је за 10% већи од броја пријављених кандидата

Пре израде практичног задатка кандидат је обавезан да сачини план (тезе) који садржи теотијске предпоставке на којима се темељи израда практичног рада. Специјалистички рад, односно практични радни задатак ради се у школи у присуству комисије.

Усменом провером знања оцењује се успешност  савладаности програма стручног образовања и оспособљеност кандидата да та знања повезују, синтетизују и примењују у различитим ситуацијама професионалне делатности

Испитна питања за усмену проверу знања изводе се из садржаја програма теоријске наставе, односно из предмета: услуживање, познавање пића и намирница и први страни језик.

Кувар специјалиста

Специјалистичким испитом  утврђује се професионална оспособљеност Кувара специјалисте за обављање послова и задатака, односно занимања обухваћених образовним профилом.

Специјалистички испит чини:

1.Практичан рад (израда практичног задатка)

2. Усмена провера знања

Задаци за практичан рад изводе се из програма Куварства.

Радне задатке утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног већа, односно одговарајућег наставника. Број радних задатака зависи од броја кандидата који у одређеном року полажу специјалистички испит. По правилу, број задатака треба да је за 10% већи од броја пријављених кандидата

Пре израде практичног задатка кандидат је обавезан да сачини план (тезе) који садржи теотијске предпоставке на којима се темељи израда практичног рада. Специјалистички рад, односно практични радни задатак ради се у школи у присуству комисије.

Усменом провером знања оцењује се успешност  савладаности програма стручног образовања и оспособљеност кандидата да та знања повезују, синтетизују и примењују у различитим ситуацијама професионалне делатности

Испитна питања за усмену проверу знања изводе се из садржаја програма теоријске наставе, односно из предмета: куварство, познавање животних  намирница и наука о исхрани.

Посластичар специјалиста

Специјалистичким испитом  утврђује се професионална оспособљеност Посластичара специјалисте за обављање послова и задатака, односно занимања обухваћених образовним профилом.

Специјалистички испит чини:

1.Практичан рад (израда практичног задатка)

2. Усмена провера знања

Задаци за практичан рад изводе се из програма Посластичарства.

Радне задатке утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног већа, односно одговарајућег наставника. Број радних задатака зависи од броја кандидата који у одређеном року полажу специјалистички испит. По правилу, број задатака треба да је за 10% већи од броја пријављених кандидата

Пре израде практичног задатка кандидат је обавезан да сачини план (тезе) који садржи теотијске предпоставке на којима се темељи израда практичног рада. Специјалистички рад, односно практични радни задатак ради се у школи у присуству комисије.

Усменом провером знања оцењује се успешност  савладаности програма стручног образовања и оспособљеност кандидата да та знања повезују, синтетизују и примењују у различитим ситуацијама професионалне делатности

Испитна питања за усмену проверу знања изводе се из садржаја програма теоријске наставе, односно из предмета: посластичарство, познавање животних  намирница и наука о исхрани.