Специјалистичко образовање

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (преузми)

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

Конобар специјалиста

Специјалистичким испитом  проверава  се професионална оспособљеност Конобара специјалисте за обављање послова и задатака, односно занимања обухваћених образовним профилом.

Специјалистички испит чини:

1.Практичан рад (израда практичног задатка)

2. Усмена провера знања

Задаци за практичан рад изводе се из програма Услуживања.

Радне задатке утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног већа, односно одговарајућег наставника. Број радних задатака зависи од броја кандидата који у одређеном року полажу специјалистички испит. По правилу, број задатака треба да је за 10% већи од броја пријављених кандидата

Пре израде практичног задатка кандидат је обавезан да сачини план (тезе) који садржи теотијске предпоставке на којима се темељи израда практичног рада. Специјалистички рад, односно практични радни задатак ради се у школи у присуству комисије.

Усменом провером знања оцењује се успешност  савладаности програма стручног образовања и оспособљеност кандидата да та знања повезују, синтетизују и примењују у различитим ситуацијама професионалне делатности

Испитна питања за усмену проверу знања изводе се из садржаја програма теоријске наставе, односно из предмета: услуживање, познавање пића и намирница и први страни језик.

Кувар специјалиста

Специјалистичким испитом  утврђује се професионална оспособљеност Кувара специјалисте за обављање послова и задатака, односно занимања обухваћених образовним профилом.

Специјалистички испит чини:

1.Практичан рад (израда практичног задатка)

2. Усмена провера знања

Задаци за практичан рад изводе се из програма Куварства.

Радне задатке утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног већа, односно одговарајућег наставника. Број радних задатака зависи од броја кандидата који у одређеном року полажу специјалистички испит. По правилу, број задатака треба да је за 10% већи од броја пријављених кандидата

Пре израде практичног задатка кандидат је обавезан да сачини план (тезе) који садржи теотијске предпоставке на којима се темељи израда практичног рада. Специјалистички рад, односно практични радни задатак ради се у школи у присуству комисије.

Усменом провером знања оцењује се успешност  савладаности програма стручног образовања и оспособљеност кандидата да та знања повезују, синтетизују и примењују у различитим ситуацијама професионалне делатности

Испитна питања за усмену проверу знања изводе се из садржаја програма теоријске наставе, односно из предмета: куварство, познавање животних  намирница и наука о исхрани.

Посластичар специјалиста

Специјалистичким испитом  утврђује се професионална оспособљеност Посластичара специјалисте за обављање послова и задатака, односно занимања обухваћених образовним профилом.

Специјалистички испит чини:

1.Практичан рад (израда практичног задатка)

2. Усмена провера знања

Задаци за практичан рад изводе се из програма Посластичарства.

Радне задатке утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног већа, односно одговарајућег наставника. Број радних задатака зависи од броја кандидата који у одређеном року полажу специјалистички испит. По правилу, број задатака треба да је за 10% већи од броја пријављених кандидата

Пре израде практичног задатка кандидат је обавезан да сачини план (тезе) који садржи теотијске предпоставке на којима се темељи израда практичног рада. Специјалистички рад, односно практични радни задатак ради се у школи у присуству комисије.

Усменом провером знања оцењује се успешност  савладаности програма стручног образовања и оспособљеност кандидата да та знања повезују, синтетизују и примењују у различитим ситуацијама професионалне делатности

Испитна питања за усмену проверу знања изводе се из садржаја програма теоријске наставе, односно из предмета: посластичарство, познавање животних  намирница и наука о исхрани.