Економско – трговинска школа Кула
25230 Кула, М.Тита 119

Директор/фах: 025/ 729-150

Е-маил:
[email protected]  

[email protected]

Број текућег рачуна: 840-812660-49
ПИБ: 100262926
Матични број: 08005214
Шифра делатности: 8532
Регистарски број: 8222012679