ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

НАЗИВ: ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
МЕСТО: КУЛА
АДРЕСА: МАРШАЛА ТИТА 113
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 025/729-150
E-mail: [email protected] ОПШТИНА: КУЛА, ОКРУГ: ЗАПАДНОБАЧКИ
МАТИЧНИ БРОЈ ШКОЛЕ 08005214

Овако је почело

Економско-трговинска школа у Кули почела је са радом 05.09.1960. године. Смештена је у згради направљеној 1935. године. Објекат је првобитно био намењен за административну установу (за потребе суда), а од 1960. године припало јој је истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била жариште око кога су се окупљали млади, где су стицали знања и из ње одлазили образовани и са новим схватањима и новим погледима.

Овако је данас…

Економско – трговинска школа је средња стручна школа која даје и опште и стручно образовање, развија вештине и припрема ученике за даље школовање или рад. Задаци које наша школа успешно обавља су :
– обезбеђује стицање општег и стручног образовања, базираног на савременим достигнућима науке, технологије и праксе;
– ученицима даје стручну обуку за одређена занимања и послове, у складу са потребама савремене привреде;
– подстиче стручни развој ученика у складу са њиховим индивидуалним способностима и потребама друштва, и развија њихова интересовања за новим знањима и даљим стручним образовањем;
– спаја образовање и одговарајућа поља рада кроз директну сарадњу са предузећима у којима се одвија део стручног образовања;
– нуди активности које потпомажу стицање опште културе и развоју креативност, уметности и спорта.

Данас школа има 600:

Економија, право и администрација – образовни профили:
– пословни администратор – 7 одељења

Трговина, турузам и угоститељство – образовни профили:
– трговац – 3 одељење

У школи је запослено 87 радника, од тога 72 чине наставници, стручни сарадници и руководећи кадар, а 60 је са високом стручном спремом и 15 помоћних радника.

Трогодишњи образовни профили:

-кувар,
-конобар,
-посластичар,
-трговац.

Школа располаже школском зградом, ђачком радионицом у којој ученици образовног профила конобар, кувар и посластичар обављају практичну наставу, као и школским киоском у којем ученици образовног профила трговац обављају практичну наставу.

Четворогодишњи образовни профили:

пословни администратор,
-економски техничар,
-комерцијалиста.

Наставним планом и програмом за ове образовне профиле предвиђени су предмети којима се стичу пре свега знања и вештине из области администрације, рачуноводствених и финансијских област, области спољне и велетрговине, као и области економије, права, организације, менаџмента и предузетништва. Током школовања стиче се и општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона. Специфичност образовног профила комерцијалиста је у томе што ученици изучавају два страна језика, а пословна кореспонденција у раду виртуелног предузећа обавља ће се на енглеском језику. У трећем и четвртом разреду реализује се блок настава у предузећима и у школи, у такозваним виртуелним предузећима. Циљ овог облика наставе је да се стечена знања провере у пракси.  Анализе су показале да су свим предузећима, мањим или већим потрбни радници са оваквим квалификацијама. 

У виртуелним предузећима се симулирају послови одговарајућих служби предузећа. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању предузећа, а онда и да их примене. Пословање таквих предузећа реализује се у за то посебно опремљеним учионицама, које су опремљене канцеларијским намештајем, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова. 

Остале активности

Посебна пажња се посвећује успостављању система квалитета рада школе на свим нивоима и подстицању и развијању нових знања и мотивације код ученика крoз редован, додатни рад и секције. У ту сврху наставници користе разноврсне методе којима подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања, а похвале, награде и истицање позитивних примера понашања и постигнућа ученика постали су редовна пракса. У циљу обезбеђивања што квалитетнијих услова за рад ученика и запослених у школи се спроводи самовредновање . Самовредновање представља центар система квалитета образовања, то значи да је школа као установа професионалаца и стручњака добила могућност да планира сопствени развој и да буде равноправни партнер просветним властима у успостављању, унапређивању и обезбеђивању квалитета рада. Циљ самовредновања је унапређење квалитета рада школе, то је истовремено и знак да школа прихвата одговорност за сопствени рад и развој. 

Значајан задатак школе је усмеравање младих генерација на заједнички живот у савременој, европској, мултиетичкој држави, кроз уважавање и поштовање етичких, културних и језичких различитости и подизања нивоа професионализма и ефикасности у образовању. Школа има високо професионалан, креативан и мотивисан кадар, који промовише културу и негује праведност, толеранцију и конструктивну комуникацију – који је способан да одговори и на посебне образовне потребе и потребе етничких мањина.

 

Економско-трговинска школа Кула

Економско-трговинска школа из Куле настала је давне 1960. године када је и почела  са радом. Смештена је  у самом центру Куле у главној улици.

Од самог оснивања овој школи је припало истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије. Данас је то водећа школа у којој се тражи ,,место више“ у региону из области:

  • Економије, права и администрације и
  • Трговине, угоститељства и туризма

Високо образовни наставни кадар, савремено опремљене учионице и специјализовани кабинети, занимљиви и перспективни образовни профили чине нашу школу правим избором за ваше дете.

УПИС У ШКОЛСКУ 2017/2018.

Ове школске године код нас можете уписати следеће образовне профиле:

  1. Комерцијалиста –IV степен ; 1 одељење (30 ученика)
  2. Пословни администратор – IV степен ; 1 одељење (30 ученика)
  3. Економски техничар – IV степен; 1 одељење (30 ученика)
  4. Трговац/посластичар – III  степен; 1 одељење (15+15 ученика)
  5. Кувар – III степен; 1 одељење (30  ученика)

О смеровима:

Комерцијалиста

Уобичајени послови које комерцијалиста врши су: потрага и повезивање са снабдевачима и купцима, постизање међусобне сагласности у погледу продаје робе или услуга, осигурање правилног преноса робе, обављање административних и осталих канцеларијских послова.  Наши ученици уче два језика у овом смеру, јер је то наопходно за доброг комерцијалисту. Изузетно занимљиви предмети, одличан однос између општих и стручних предмета и методе рада наставника чине овај смер једним од најпожељнијих у нашој школи. После завршетка школовања ученици могу да се запосле, а могу и да наставе школовање на разним факултетима.

Пословни администратор

Пословни администратор обавља послове који су везани за планирање и организацију рада у канцеларијским условима. Ово занимање посвећује пажњу архивирању података и њиховом сортирању као и дневној евиденцији разне папирологије. Води рачуна да су сви радници присутни и повремено врши организацију састанака. Теоријска знања која стиче су из области економије, права и административно-правних послова као и опште познавање менаџмента. Посао се обавља у канцеларији, а већи део дана проводи се уз радни сто и рачунар. Ученици у Економско-трговинској школи у Кули се обучавају на најмодернији начин за ово занимање тако што симулирају рад у предузећу преко тзв. ,,виртуелног предузећа“ на предмету ,,обука у бироу“. После завршетка школовања ученици могу да се запосле, а могу и да наставе школовање на разним факултетима.
Економски техничар

Економски техничар ради у банкама или економским предузећима, углавном у својој канцеларији. Са времена на време у обзир долази и рад за шалтером. Бави се финансијама, маркетингом, књиговодством и другим економским делатностима. Активно користи рачунар. Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, организован и отворен за комуникацију.
Ученици у нашој школи воле овај смер зато што он пружа најшира знања и после завршеног четвртог разреда могу да  упишу  разне факултете широм земље и у иностранству, а и да се запосле у свим привредним друштвима.
Трговац

Трговац обавља  различите радове са робом која се купује и продаје. Дужност продавца је да на љубазан и услужан начин купцу саопшти појединости о цени, квалитету и условима куповине одређеног производа. Уколико се купац одлучи да купи производ, продавац врши наплату и ставља купљену робу на списак дневне продаје, наручује и отпремљује робу, обрачунава благајну и уплаћује пазар. Може да се запосли у свим предузећима која се баве трговином. Смер трговац у нашој школи прати нови програм који је прилагођен захтевима тржишта. Битна је чињеница да све више трговинских ланаца морају да запошљавају само школоване трговце. Ево праве прилике да стекнете диплому трговца и обезбедите себи посао!

Посластичар

Ово занимање се фокусира на декорацију и припрему разних посластица као што су сладоледи, торте, колачи, чоколаде, бомбоне… Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Наши ученици уче занат у ђачкој радионици која се налази у оквиру школе, тако да родитељи не морају да  брину где ће њихова деца да обављају праксу. По стицању дипломе, многи наши посластичари отварају приватне посластичарнице или се даље школују на угоститељским смеровима појединих високих струковних школа. Ово је изузетно профитабилно и перспективно занимање. Омогућите га свом детету.

Кувар

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. У нашој школи кувари уче занат у правом ресторану, на правим уређајима и машинама, користе прави алат и есцајг и из школе изађу као свршени професионални кувари који свој занат држе ,,у малом прсту“. Они не чекају на тржишту рада, њих траже са тржишта рада! Осим наше земље, кувари лако добијају посао и у иностранству, у туристичким центрима, на бродовима, у хотелима… Ко жели даље да се усавршава на располагању су му разне високе школе из области гастрономије, кулинарства, хотелијерства итд.

 

Значајан задатак школе је усмеравање младих генерација на заједнички живот у савременој, европској, мултиетичкој држави, кроз уважавање и поштовање етичких, културних и језичких различитости и подизања нивоа професионализма и ефикасности у образовању. Укључивањем у реформу школа је усмерена на стварање система који ће бити способан да окупља битне актере и одговори на њихове стварне потребе; који је децентрализован, ефикасан и транспарентан; који упошљава високо професионалан, креативан и мотивисан кадар, који промовише културу и негује праведност, толеранцију и конструктивну комуникацију – који је способан да одговори и на посебне образовне потребе и потребе етничких мањина.

ЗА СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА: О25/ 729-150

ИЛИ НА Е-МАИЛ: [email protected]

ПОСЕТИТЕ НАШ САЈТ: www.etskula.com

ИЛИ ДОЂИТЕ ЛИЧНО, МИ СМО У КУЛИ У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА 113.

ДОБРОДОШЛИ СТЕ!