Ekonomsko – trgovinska škola Kula
25230 Kula, M.Tita 119

Direktor/fah: 025/ 729-150     

E-mail:
direktor.ets@gmail.com  

kulaekonomska@gmail.com    

Broj tekućeg računa: 840-812660-49
PIB: 100262926            
Matični broj: 08005214
Šifra delatnosti: 8532
Registarski broj: 8222012679