http://kreativancas.wordpress.com/

 

sekspier_je_u_nama_250614_2Blog „Šekspir u nama“ nastao je u istoimenom projektu učenika prve godine, smera ekonomski tehničar. Projekat su učenici sproveli na časovima srpskog jezika i književnosti i računarstva i informatike, tokom maja i juna, 2014. Na blogu je sve sadržaje koje su kreirali učenici, uredio i objavio učenik Aleksandar Milićević. Planiramo da se namena bloga proširi i da nastavimo sa objavljivanjem sadržaja u vezi sa Šekspirom, njegovim delom, ali u vezi sa nekim drugim sadržajima iz književnosti putem kojih ćemo predstaviti i neke druge elektronske alate, programe i prostore na internetu. Konačne odluke o pravcima daljeg rada na blogu donećemo početkom naredne školske godine.

 

http://netvrdicimolijer.wordpress.com/

 
blog_ne_tvrdici_240614Učenici prvog razreda Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule i Srednje tehničke škole iz Sombora, sprovode mali projekat zajedničke saradnje “Ne trvdiči” koji se sastoji u izučavanja dela “Tvrdica” koje je u planu i programu za prvu godinu srednje škole predmeta srpski jezik i književnost. 

Projekat obuhvata, istraživačko čitanje Molijerove komedije, karakterizaciju likova, analizu dramske radnje, izučavanje konteksta dela i smeštanje pisca u kontekst vremena u kojem je živeo i stvarao. Učenici su proučavali likove, pišu monologe za uloge koje će odigrati. Misle, analiziraju, tumače i prave radove koristeći e-alate, programe i virtuelne prostore. Rade individualno, ali od njihovog individualnog rada zavisi rad celog tima i uspeh čitavog projekta. U istraživanju, komunikaciji, kreiranju sadržaja i saradnji obavezno koriste tehnologiju, jer je ideja da izgrađuju i unapređuju svoju digitalnu pismenost.

Na projektu sarađuju putem društvenih mreža. Osmislili su malu humanitarnu akciju ” Ne tvrdiči”, napravili su procenu Harpagonovog bogatstva i razmislili kako bi pametno mogli da ulože sumu novca koju je posedovao Harpagon, glavni junak dela “Tvrdica”, uređuju stranu u vikispejsu Molijerolozi.

Učenici rade u parovima i grupama, ostavaruju saradnju u okvirima svoje škole, odeljenja i više odeljenja međusobno. U konačnom će srađivati i učenici dve škole međusobno na izradi bloga “Ne tvrdiči”, ostvariće debatu “Za i protiv Harpagona” na videokonferenciji i u momentu kada budu prikupili materijale svojih malih istraživanja uređivaće viki-stranu “Molijerolozi”, a sve promovisati na ovom blogu i na sajtovima svojih škola. Molijerove dane pretvorili su u Molijerov mesec u Somboru i Kuli, u virtuelnom prostoru Interneta. Projekat podrazumeva timski rad, saradnju, izgradnju znanja, povezivanje znanja iz različitih predmeta i primenu, rešavanje problemskih situacija, stvaranje baze znanja i sadržaja koju mogu da koriste njihovi vršnjaci (blog i vikistranica), kreiranje bloga koji promoviše njihov rad. Učenici tako razvijaju veštine komunikacije, saradnje, vršnjačkog učenja, i smislene i svrsishodne upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Blog je dakle u izradi, pratite šta ćemo raditi dalje…

Projektom  rukovode nastavnice Aleksandra Sekulić iz naše škole i nastavnica Snežana Klepić iz Srednje tehničke škole u Somboru.

 

www.savrsenostrucan.wordpress.com

Strana namenjena nastavnicima srednjih škola, sa potrebnim aktuelnim sadržajem, linkovima i programima za aktivnu nastavu u funkciji je od 2012. godine. Predstavljen je skup pravilnika, planova, programa, propisa i standarda za vaspitno-obrazovni proces, uključujući inkluzivnu nastavu i platformu za on line učenje Edmodo.

 

www.oliverakm.wordpress.com

Strana namenjena učenicima Ekonomsko-trgovinske škole u funkciji je od 2011. godine. Na njemu se nalaze sve potrebni sadržaji namenjeni za realizaciju časova, teorijski i praktični zadaci, kao i programi za korišćenje istih. Na blogu su ugrađeni programi za komunikaciju i za deljenje sadržaja Box, gde učenici mogu postavljati svoje radove i razmenjivati sa drugim učenicima.

 

http://www.portfolioodeljenja.weebly.com

Elektornski portfolio odeljenja III/4 Ekonomsko trgovinske škole. Na ovoj strani predstvljeni su svi projekti, ogledni i ugledni časovi, takmičenja i aktivnosti koje učenici realizuju. Predstavljeni su i sadržaji koji su vezani za proslave 18-tih rođendana, galerije slika i biografije učenika.