CENE POLAGANJA ISPITA

PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA
Vrsta uslugeIII STEPENIV STEPEN
Upis godine3300,003300,00
Obnova godine1100,001100,00
Usmeni ispit650,00650,00
Ispit sa pismenim750,00750,00
Ispit sa vežbama1000,001000,00
Ispit iz praktične nastave1000,001000,00
Čas konsultativne nastave90,00 i 120,0090,00 i 120,00
Maturski ispit 2300,00
Završni ispit1850,00 

UPLATA SE VRŠI U BLAGAJNI ŠKOLE ILI PREKO TEKUĆEG RAČUNA ŠKOLE UZ OBAVEZNO PRILAGANJE NALOGA ZA UPLATU PRE POLAGANJA ISPITA

Uplata preko tekućeg računa:

svrha uplate: uplata za vanredne ispite
primalac: Ekonomsko-trgovinska škola Kula
račun primaoca: 840-812666-31
poziv na broj: 742121-1