ЗА СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА:
О25/ 729-150

ИЛИ НА Е-МАИЛ:  [email protected]

ИЛИ ДОЂИТЕ ЛИЧНО, МИ СМО У КУЛИ У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА 113,
БИЋЕ НАМ ЗАДОВОЉСТВО!

www.etskula.com

– НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ /преузми/

 

Е К О Н О М С К И   Т Е Х Н И Ч А Р 

Образовање за економског техничара траје четири године и ученик по завршетку школовања стиче звање  економског техничара.

Велики проценат економских техничара из  наше школе по завршетку школовања уписује разне факултете: економски, правни, филолошки, педагошки, ФТН, ДИФ…
I година:

Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија
Хемија
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Грађанско васпитање/Верска настава
II година

Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Физичко васпитање
Математика
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Комерцијално познавање робе
Економска географија
Грађанско васпитање/Верска настава
III година

Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Физичко васпитање
Математика
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Статистика
Уставно и привредно право
Монетарна економија и банкарство
Пословна информатика
Грађанско васпитање/Верска настава
IV година

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Устав и право грађана
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Статистика
Маркетинг
Moнетарна економија
Пословна информатика
Грађанско васпитање/Верска настава

Економски техничар је класични смер са дугом традицијом у нашој земљи. Веома је занимљива чињеница да је смер атрактиван и за девојчице и за дечаке, што није случај са другим школама. У овом смеру свако нађе себе.

Економски техничар може да ради:

– у банци
– у пошти
– у општини
– у шпедицији
– на царини
– у СУП-у
– у књиговодственим агенцијама
– и на многим другим местима

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Образовни профил финансијски администратор настао је кроз сарадњу привредних субјеката који послују у Србији, Привредне коморе Србије, Министарства просвете РС и уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу – ГТЗ.

Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу средњестручног образовања и школовање траје четири године, после завршене основне школе.

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега,   знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона, итд.

Практична настава износи око 15% укупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета

рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у предузећима.

Финансијски администратори ће знати и умети да:

– поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
– обављају административне послове;
– познају и примењују мере фискалне политике;
– обављају послове платног промета;
– познају и примењују билансне поступке;
– обрачунавају зараде;
– обрачунавају и књиже амортизацију;

Широк је спектар пословних активности које финансијски администратори обављају у области финансија и рачуноводства у предузећу, установи, институцији или било којој пословној организацији. Финансијски администратори обављају послове платног промета, контирају и књиже све пословне активности, врше различите врсте обрачуна,

информишу послодавца и државне органе о току пословања и резултатима пословања фирме.

У предузећу где се обучавају будући финансијски администратори уче:

 како да примењују књиговодствена начела, прописе и МРС у финансијско-рачуноводственој области;
– како да спроводе контролу исправности документа, формалну, суштинску и рачунску;
– да архивирају документацију;
– да самостално обављају платни промет;
– да врше обрачун зарада;
– да врше обрачун цена;
– да користе канцеларијске машине и апарате.

У  тручној школи финансијски администратори уче:

 поштовање и примену рачуноводствених правила, процедура и техника;
– попуњавање и контролисање исправности документације;
– формирање и вођење картотека и датотека
– послове платног промета;
– благајничко пословање;
– поступак састављања биланса;
– контирање и књижење стања и промене стања свих врста средстава, капитала и обавеза;
– контирање и књижење трошкова пословања
– књижење расхода и прихода;
– обрачунавање и књижење пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада;
– рад на рачунару и употребу програма;
– исказивање финансијског статуса предузећа.

Завршетак образовања:

Матурски (завршни) испит према Закону или Уредби Министарства просвете РС, Центра за стручно и уметничко образовање.

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Нови образовни профил комерцијалиста настао је кроз сарадњу привредних субјеката који послују у Србији, Привредне коморе Србије, Министарства просвете РС и уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу – ГТЗ.

Задаци и послови:

Они набављају робу од произвођача и препродају је трговинским, занатским и индустријским предузећима. Комерцијалисти у трговини на велико и спољној трговини исцрпно саветују комитенте о својствима робе и старају се о испоруци на право место у право време.

За набавку робе утврђују изворе набавке и потребу за робом. Прикупљају понуде, пореде услове и воде преговоре о набавци са добављачима. По приспећу робе контролишу фактуре и доставну документацију и старају се за прописно складиштење. У излазу робе планирају излазну испоруку, тако што нпр. комисионирају робу и припремају је за отпрему. Старају се за повољно складиштење и беспрекорни ток робе, тј. надзиру улаз робе, као и стања на складишту, додатно поручују робу и планирају испоруку робе.

Врше калкулацију цена, обрађују продајне налоге, издају фактуре за препродају робе. У област њихових задатака спадају и реализација плаћања, обрада рекламација, као и организација маркетиншких мера.

Комерцијалисти све више имају функцију тржишног консултанта, консултанта у области пласмана и продаје. Креирају асортимане по мери и својим комитентима нуде свеобухватне сервисне услуге.

 

Задаци и послови (листа):

– обављање општих канцеларијских и административних послова;
– обрада улазне и излазне поште, као и расподела поште;
– израда организационих планова и планова рада, односно сарадња на њиховој изради;
– израда писмених поднесака и извештаја;
– обављање пословне кореспонденције са добављачима и комитентима;
– вођење финансијског књиговодства;
– израда излазних фактура;
– књижење врста трошкова;
– израда месечних, односно годишњих прегледа предузећа, обављање послова на завршном годишњем обрачуну;
– калкулација улазних и продајних цена;
– решавање питања набавке, планирање, координисање и организација набавки;
– прикупљање понуда од произвођача и њихово поређење;
 вођење преговора о набавци;
– писање поруџбина и надзирање рокова испоруке;
– пријем и контрола робе, рекламирање недостатака робе, складиштење робе и издавање са складишта;
– спровођење анализа вредности и анализа трошкова и добити;
– обављање послова у области пласмана и рекламе;

 

Радна места:

Комерцијалисти претежно раде у трговини на велико, нпр. производима од минералних уља, дрвета, грађевинским материјалом, текстилом, деловима возила и опремом, намирницама, пићима, дуванским производима, машинама, семеном итд.

Веома често раде у трговинским предузећима на велико са мешовитим асортиманом робе. Притом велики део времена проводе у канцеларијским просторијама. Познато радно окружење им је и складиште, овде комерцијалисти у трговини на велико, на пример, примају робу.

У оквиру теренске службе путују аутомобилом да би комитентима пружали аквизитерске услуге. Неки комерцијалисти у трговини на велико су радници на даљину: наизменично раде у канцеларији у предузећу и на компјутеру код куће.

У свакодневицу комерцијалисте спадају и резултати истраживања тржишта, анализе вредности, трошкова и добити, статистике кадровских трошкова и завршни годишњи обрачуни. Неизоставни су и календар термина, фотокопир-апарат, телефон и факс, као и бројне законске одредбе.

 

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

Образовни профил пословни администратор настао је кроз сарадњу привредних субјеката који послују у Србији, Привредне коморе Србије, Министарства просвете РС и уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу – ГТЗ.

Образовни профил пословни администратор развијен је на нивоу средњестручног образовања и школовање траје четири године, после завршене основне школе.

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона, итд.

Практична настава износи око 15% укупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета – 20%. У току целокупног школовања однос опште- образовних и стручних предмета је 50:50%.

Настава пословно-административне обуке обавља се у бироима за обуку, где се симулирају секретарско-административни послови као и послови у различитим службама и секторима у оквиру предузећа.

Пословни администратори ће знати и умети да:

– планирају и праве распоред рада;
– обављају координаторске послове;
– припремају састанке, промоције,
– презентације и службена путовања;
– комуницирају са клијентима;
– обављају пословну кореспонденцију;
– познају билансне поступке;
– воде евиденцију о запосленима;
– прате рокове фискалних обавеза;

Пословни администратор ради, по правилу, у канцеларији. Радно место пословни админи- стратори налазе у предузећима која се баве различитим врстама делатности, односно могу обављати секретарске, управне, административне и књиговодствено-благајничке послове. Такође, могу обављати послове складиштења, набавке, па и продаје. Анализе су показале да су свим предузећима, мањим или већим потребни радници са оваквим квалификацијама.

У области канцеларијско-администра-тивних послова пословни администратори:

планирају и организују рад и воде документацију; распоређују, отпремају и архивирају пошту; набављају канцеларијски и други потрошни материјал; раде на машинама и апаратима у канцеларији; архивирају документацију.

У области послова кореспонденције и комуникације пословни администратори:

– раде са текућом поштом и актима;
– примењују средства везе;
– састављају и издају различите врсте молби, захтева, поднесака, пријава, предлога;
– обављају усмену и писану комуникацију са клијентима, банкама, пореским и социјалним службама;
– припремају састанке, седнице, промоције, презентације, службена путовања.

 

У области књиговодства пословни администратори обављају:

– благајничке послове;
– исплаћују трошкове, порез и друге фискалне обавезе;
– прикупљају књиговодствена документа и достављају на књижење.

 

Завршетак образовања:

Матурски (завршни) испит према Закону или Уредби Министарства просвете РС, Центра за стручно и уметничко образовање.

Испит се изводи на основу Правилника о стручном образовању за образовни профил пословни администратор.