Obrazovni profili

ZA SVE POTREBNE INFORMACIJE OBRATITE SE NA BROJ TELEFONA:
O25/ 729-150

ILI NA E-MAIL:  direktor.ets@gmail.com

ILI DOĐITE LIČNO, MI SMO U KULI U ULICI MARŠALA TITA 113,
BIĆE NAM ZADOVOLJSTVO!

www.etskula.com

– NASTAVNI  PREDMETI ZA OBRAZOVNE PROFILE /preuzmi/

 

E K O N O M S K I   T E H N I Č A R 

Obrazovanje za ekonomskog tehničara traje četiri godine i učenik po završetku školovanja stiče zvanje  ekonomskog tehničara.

Veliki procenat ekonomskih tehničara iz  naše škole po završetku školovanja upisuje razne fakultete: ekonomski, pravni, filološki, pedagoški, FTN, DIF…
I godina:

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Matematika
Računarstvo i informatika
Ekologija
Hemija
Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Računovodstvo
Savremena poslovna korespondencija
Građansko vaspitanje/Verska nastava
II godina

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Istorija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Računovodstvo
Savremena poslovna korespondencija
Komercijalno poznavanje robe
Ekonomska geografija
Građansko vaspitanje/Verska nastava
III godina

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Sociologija
Fizičko vaspitanje
Matematika
Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Računovodstvo
Statistika
Ustavno i privredno pravo
Monetarna ekonomija i bankarstvo
Poslovna informatika
Građansko vaspitanje/Verska nastava
IV godina

Srpski jezik i književnost
Strani jezik
Fizičko vaspitanje
Matematika
Ustav i pravo građana
Osnovi ekonomije
Poslovna ekonomija
Računovodstvo
Statistika
Marketing
Monetarna ekonomija
Poslovna informatika
Građansko vaspitanje/Verska nastava

Ekonomski tehničar je klasični smer sa dugom tradicijom u našoj zemlji. Veoma je zanimljiva činjenica da je smer atraktivan i za devojčice i za dečake, što nije slučaj sa drugim školama. U ovom smeru svako nađe sebe.

Ekonomski tehničar može da radi:

– u banci
– u pošti
– u opštini
– u špediciji
– na carini
– u SUP-u
– u knjigovodstvenim agencijama
– i na mnogim drugim mestima

 

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR

Obrazovni profil finansijski administrator nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete RS i uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GTZ.

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole.

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega,   znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, u školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona, itd.

Praktična nastava iznosi oko 15% ukupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta

računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u preduzećima.

Finansijski administratori će znati i umeti da:

– poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
– obavljaju administrativne poslove;
– poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
– obavljaju poslove platnog prometa;
– poznaju i primenjuju bilansne postupke;
– obračunavaju zarade;
– obračunavaju i knjiže amortizaciju;

Širok je spektar poslovnih aktivnosti koje finansijski administratori obavljaju u oblasti finansija i računovodstva u preduzeću, ustanovi, instituciji ili bilo kojoj poslovnoj organizaciji. Finansijski administratori obavljaju poslove platnog prometa, kontiraju i knjiže sve poslovne aktivnosti, vrše različite vrste obračuna,

informišu poslodavca i državne organe o toku poslovanja i rezultatima poslovanja firme.

U preduzeću gde se obučavaju budući finansijski administratori uče:

 kako da primenjuju knjigovodstvena načela, propise i MRS u finansijsko-računovodstvenoj oblasti;
– kako da sprovode kontrolu ispravnosti dokumenta, formalnu, suštinsku i računsku;
– da arhiviraju dokumentaciju;
– da samostalno obavljaju platni promet;
– da vrše obračun zarada;
– da vrše obračun cena;
– da koriste kancelarijske mašine i aparate.

U  tručnoj školi finansijski administratori uče:

 poštovanje i primenu računovodstvenih pravila, procedura i tehnika;
– popunjavanje i kontrolisanje ispravnosti dokumentacije;
– formiranje i vođenje kartoteka i datoteka
– poslove platnog prometa;
– blagajničko poslovanje;
– postupak sastavljanja bilansa;
– kontiranje i knjiženje stanja i promene stanja svih vrsta sredstava, kapitala i obaveza;
– kontiranje i knjiženje troškova poslovanja
– knjiženje rashoda i prihoda;
– obračunavanje i knjiženje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada;
– rad na računaru i upotrebu programa;
– iskazivanje finansijskog statusa preduzeća.

Završetak obrazovanja:

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete RS, Centra za stručno i umetničko obrazovanje.

 

KOMERCIJALISTA

Novi obrazovni profil komercijalista nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete RS i uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GTZ.

Zadaci i poslovi:

Oni nabavljaju robu od proizvođača i preprodaju je trgovinskim, zanatskim i industrijskim preduzećima. Komercijalisti u trgovini na veliko i spoljnoj trgovini iscrpno savetuju komitente o svojstvima robe i staraju se o isporuci na pravo mesto u pravo vreme.

Za nabavku robe utvrđuju izvore nabavke i potrebu za robom. Prikupljaju ponude, porede uslove i vode pregovore o nabavci sa dobavljačima. Po prispeću robe kontrolišu fakture i dostavnu dokumentaciju i staraju se za propisno skladištenje. U izlazu robe planiraju izlaznu isporuku, tako što npr. komisioniraju robu i pripremaju je za otpremu. Staraju se za povoljno skladištenje i besprekorni tok robe, tj. nadziru ulaz robe, kao i stanja na skladištu, dodatno poručuju robu i planiraju isporuku robe.

Vrše kalkulaciju cena, obrađuju prodajne naloge, izdaju fakture za preprodaju robe. U oblast njihovih zadataka spadaju i realizacija plaćanja, obrada reklamacija, kao i organizacija marketinških mera.

Komercijalisti sve više imaju funkciju tržišnog konsultanta, konsultanta u oblasti plasmana i prodaje. Kreiraju asortimane po meri i svojim komitentima nude sveobuhvatne servisne usluge.

 

Zadaci i poslovi (lista):

– obavljanje opštih kancelarijskih i administrativnih poslova;
– obrada ulazne i izlazne pošte, kao i raspodela pošte;
– izrada organizacionih planova i planova rada, odnosno saradnja na njihovoj izradi;
– izrada pismenih podnesaka i izveštaja;
– obavljanje poslovne korespondencije sa dobavljačima i komitentima;
– vođenje finansijskog knjigovodstva;
– izrada izlaznih faktura;
– knjiženje vrsta troškova;
– izrada mesečnih, odnosno godišnjih pregleda preduzeća, obavljanje poslova na završnom godišnjem obračunu;
– kalkulacija ulaznih i prodajnih cena;
– rešavanje pitanja nabavke, planiranje, koordinisanje i organizacija nabavki;
– prikupljanje ponuda od proizvođača i njihovo poređenje;
 vođenje pregovora o nabavci;
– pisanje porudžbina i nadziranje rokova isporuke;
– prijem i kontrola robe, reklamiranje nedostataka robe, skladištenje robe i izdavanje sa skladišta;
– sprovođenje analiza vrednosti i analiza troškova i dobiti;
– obavljanje poslova u oblasti plasmana i reklame;

 

Radna mesta:

Komercijalisti pretežno rade u trgovini na veliko, npr. proizvodima od mineralnih ulja, drveta, građevinskim materijalom, tekstilom, delovima vozila i opremom, namirnicama, pićima, duvanskim proizvodima, mašinama, semenom itd.

Veoma često rade u trgovinskim preduzećima na veliko sa mešovitim asortimanom robe. Pritom veliki deo vremena provode u kancelarijskim prostorijama. Poznato radno okruženje im je i skladište, ovde komercijalisti u trgovini na veliko, na primer, primaju robu.

U okviru terenske službe putuju automobilom da bi komitentima pružali akviziterske usluge. Neki komercijalisti u trgovini na veliko su radnici na daljinu: naizmenično rade u kancelariji u preduzeću i na kompjuteru kod kuće.

U svakodnevicu komercijaliste spadaju i rezultati istraživanja tržišta, analize vrednosti, troškova i dobiti, statistike kadrovskih troškova i završni godišnji obračuni. Neizostavni su i kalendar termina, fotokopir-aparat, telefon i faks, kao i brojne zakonske odredbe.

 

POSLOVNI ADMINISTRATOR

Obrazovni profil poslovni administrator nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete RS i uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GTZ.

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole.

Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, u školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona, itd.

Praktična nastava iznosi oko 15% ukupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru stručnih predmeta – 20%. U toku celokupnog školovanja odnos opšte- obrazovnih i stručnih predmeta je 50:50%.

Nastava poslovno-administrativne obuke obavlja se u biroima za obuku, gde se simuliraju sekretarsko-administrativni poslovi kao i poslovi u različitim službama i sektorima u okviru preduzeća.

Poslovni administratori će znati i umeti da:

– planiraju i prave raspored rada;
– obavljaju koordinatorske poslove;
– pripremaju sastanke, promocije,
– prezentacije i službena putovanja;
– komuniciraju sa klijentima;
– obavljaju poslovnu korespondenciju;
– poznaju bilansne postupke;
– vode evidenciju o zaposlenima;
– prate rokove fiskalnih obaveza;

Poslovni administrator radi, po pravilu, u kancelariji. Radno mesto poslovni admini- stratori nalaze u preduzećima koja se bave različitim vrstama delatnosti, odnosno mogu obavljati sekretarske, upravne, administrativne i knjigovodstveno-blagajničke poslove. Takođe, mogu obavljati poslove skladištenja, nabavke, pa i prodaje. Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama.

U oblasti kancelarijsko-administra-tivnih poslova poslovni administratori:

planiraju i organizuju rad i vode dokumentaciju; raspoređuju, otpremaju i arhiviraju poštu; nabavljaju kancelarijski i drugi potrošni materijal; rade na mašinama i aparatima u kancelariji; arhiviraju dokumentaciju.

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori:

– rade sa tekućom poštom i aktima;
– primenjuju sredstva veze;
– sastavljaju i izdaju različite vrste molbi, zahteva, podnesaka, prijava, predloga;
– obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, poreskim i socijalnim službama;
– pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije, službena putovanja.

 

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju:

– blagajničke poslove;
– isplaćuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze;
– prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

 

Završetak obrazovanja:

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete RS, Centra za stručno i umetničko obrazovanje.

Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o stručnom obrazovanju za obrazovni profil poslovni administrator.

RSS
Instagram