Дан предмет време учионица
28.01. 2020. уторак Пословна економија 08.20 учионица бр. 5
Рачуноводство економски техничар - писмени 08.20 учионица бр. 5
Српски језик и књижевност – писмени 9.25   учионица бр. 23    
Статистика – писмени 9.25 учионица бр. 6
Руски језик - писмени 10.00 библиотека
Енглески језик - писмени 12.45 учионица бр. 9
Право 13.30 учионица бр. 9
Устав и права грађана 13.30 учионица бр. 9
Завршни испит 15.00 ресторан
29.01. 2020. среда Српски језик – писмени 9.25 учионица бр. 16
Рачуноводство економски техн. – усмени 11.00 библиотека
Савремена пословна коресподенција - писмени 11.55 учионица бр. 19
Руски језик – усмени 12.00 учионица бр. 1
Грађанско васпитање 13.30 учионица бр. 12
Рачуноводство комерцијалиста – писмени 13.30 учионица бр. 24
Монетарна економија и банкарство 13.30 учионица бр. 6
30.01. 2020. четвртак Маркетинг 10.15 учионица бр. 23
Пословни енглески 11.10 учионица бр. 17  
Енглески језик - усмени 11.10   учионица бр. 17  
Савремена пословна коресподенција – усмени 13.30 учионица бр. 19
Биологија 13.30 учионица бр. 25
Физичко васпитање 13.30 учионица бр. 7
31.01. 2020. петак Рачуноводство комерцијалиста – усмени 10.15 учионица бр. 24
Национална економија 11.10 учионица бр. 24  
Статистика – усмени 12.45   учионица бр. 21
Српски језик - усмени 12.45 библиотека
Пословна информатика 13.30   учионица бр. 24