Извештај  „Обука за имплементацију матурског испита по новом концепту“

Квиз „Колико се познајемо“
18. маја 2019.
Извештај о посети Дома за стара лица и пензионере у Кули
28. маја 2019.

Београд, 21.05.2019. године

Прва генерација ученика образовног профила комерцијалиста завршава своје школовање полагањем матурског испита школске 2018/19. године.

Програм матурског испита припремљен је уз консултације и према захтевима социјалних партнера – УП, ПК Србије, одговарајућих пословних удружења и уз активно учешће наставника средњих стручних школа у којима се образовни програм спроводи.

Након превођења образтовног профила Комерцијалиста  из огледа у редован систем, ове године се по први пут реализује  МИ по новом концепту.

Програм МИ је развијен у сарадњи са Завод за унапређење образовања и васпитања и Центар за стручно образовање и образовање одраслих, тима наставника из школа у којима се реализује настава за овај образовни профил.

У циљу упознавања школа, наставника и социјалних партнера са новим концептом реализације МИ и оспособљавања оцењивача за примену методологије оцењивања заснованог на компетенцијама организована је :

„Обука за имплементацију матурског испита по новом концепту“.

Први део : Обука за имплементацију новог концепта матурског  испита –уводна презентација:

  • Сврха, циљеви и динамика обуке :

– информисање о концепту испита, методологији и критеријумима оцењивања

– оспособљавање за оцењивање матурског практичног рада

  • Улога учесника

– оцењивачи : наставници и социјални партнери

– подршка : саветници ЗУОВ-а и координатори – стручна подршка

– просветни саветници ШУ – праћење

  • Нови концепт матурског испита

– Провера да ли је ученик стекао стандардом квалификација прописане стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру образовног профила комерцијалиста.

– Испит се реализује на бази Правилника о допуни правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација. Сл.гласник бр.4, од 18.04.2019. и Приручника о полагању матурског испита у образовном профилу Комерцијалиста.

  • Методологија оцењивања, инструменти за оцењивање, њихов значај и инструкције оцењивачима за примену:

– методологија оцењивања заснована на компетенцијама

– два комплексна радна задатка – 100 бодова за задатак укупно 200 бодова, вреднује се сваки индикатор

– праг пролазности 100 бодова (50 по задатку)

  Други део : Реализација радног задатка са оцењивањем –практичан пример.

Матурски практичан рад  – провера оспособљености ученика за примену стечених знања, вештина и професионалних ставова у радном контексту, кроз извођење радних задатака.

Ученик израђује два комплексна задатка који одговарају обједињеним стручним компетенцијама из стандарда квалификација.

Образац за оцењивање садржи аспекте – кључне области оцењивања и индикаторе – мерљиве показатеље квалитета извршеног радног процеса.

Поред описа сваког индикатора понуђена је двостепена скала, односно оцена «правилно» и «неправилно».

Подносилац извештаја : Роса Савић