Завршни рачун за 2023. годину

Завршни рачун за 2023. годину
Финансијски план за 2024. годину

Завршни рачун за 2022. годину

Завршни рачун за 2022. годину
Обрасци за програмски буџет 2023. год.

Завршни рачун за 2021. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину
Биланс стања на дан 31.12.2021. год.
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. год. до 31.12.2021. год.
Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. год.
Изваштај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. год.
Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. год.

Финансијски план за 2021. годину

Завршни рачун за 2020. годину

Биланс стања – актива у периоду од 01.02.2020. године до 31.12.2020. год.
Биланс стања у периоду од 01.02.2020. године до 31.12.2020. год.
Биланс прихода и расхода од 01.02.2020. године до 31.12.2020. год.
Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.02.2020. године до 31.12.2020. год.
Извештај о новчаним токовима од 01.02.2020. године до 31.12.2020. год.
Извештај о извршењу буџета од 01.02.2020. године до 31.12.2020. год.
Образложење дефицита у 2020. години.

I измена Финансијског плана за 2020. годину
Финансијски план школе за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Одлука о усвајању завршног рачуна за 2019. год.
Завршни рачун за 2019. год.

Финансијски план за 2019. годину
План расхода донације за 2019. годину – Еразмус
План расхода – донације за 2019. годину
Ресторан 2019. година
Образац за програмски буџет за 2019. годину СРО
Сопствени приходи за 2019. годину

 

Завршни рачун за 2018. годину
Финансијски план за 2018. годину
Завршни рачун за 2017. годину
Завршни рачун за 2016. годину
Завршни рачун за 2015. годину
Финансијски извештај за 2012. годину