Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Економско трговинска школа Кула

2017. год. ________________________________________________________________________

План јавних набавки за 2017. годину

09.01.2017. год.

Предмет јавне набавке: Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови; 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена Конкурсне документације
Одговор на Захтеве за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016

11.01.2017. год.

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016

12.01.2017. год.

Врши се измена конкурсне документације бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на Захтев за додатним информацијама / појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016

19.01.2017. год.

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016
Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016

31.01.2017. год.

Одлука о додели уговора

 

2016. год. ________________________________________________________________________

План јавних набавки за 2016. годину

16.12.2016. год.
 
Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОПН: 45000000 – грађевински радови: 45231300 – радови на изгради цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)
 
 

2015. год. ________________________________________________________________________

29.01.2015. год.

Јавна набавка мале вредности бр.8/2016 – набавка електричне енергије за 2016.годину

Позив за подношење понуда
Конкурска документација
Табеларни преглед

 

06.02.2015. год.

Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из OPH 09310000-електрична енергија)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Tабеларни приказ

2014. год. ________________________________________________________________________

Јавна набавка број 6-611-3540 од 14.октобра 2014. године – набавка котла за потребе грејања установе као санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули (шифра из OPH: 44621000)

Позви за подношење понуде
Конкурсна документација